Secretaría de Movimiento Republicano y Memoria Democrática
Secretaría Movimiento Republicano y Memoria Democrática >
 

Ley de Memoria Histórica


Adhesiones individuales al Manifiesto unitario en contra de la Ley de la "Memoria Histórica"Comisión de Coordinación Estatal de entidades de la memoria democrática / 13 dic 06

Súmate a este Manifiesto unitario en contra del "Proyecto de la Ley de la Memoria" del Gobierno español, que reivindica y sienta las bases mínimas para una ley justa e integral.

Esperamos poder contar con tu participación, gracias por tu comprensión, te adjuntamos el Manifiesto y el listado de entidades adheridas hasta el momento.

Para firmar el manifiesto, enviar un mail con vuestros datos a la atención de la Comisión de Coordinación Estatal de entidades de la memoria democrática:
E-mail: coordinadoramh@gmail.org
Envíanos: Nombre, Apellidos, Profesión/actividad, DNI, Mail/Telf

Manifiesto

Gobernu espainiarraren "Memoriaren lege Proiektuaren"
kontrako Manifestua.

Izenpetzen dugun elkarteok, guztiak memoria historikoa eta demookratikoaren berreskurapenari lotuak, estatu espainiarreko herri desberdinetan egoitza soziala dugularik, behin delako lege proiektua aztertuta, zeinak espainieraz "PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA" izena duen, Diputatuen Kongresura espainiar gobernuak iritsi-arazi berri duelarik, aldarrikatzen dugu:

-Demokratikoki osatutako gobernu zilegizko baten kontra, estatu kolpe batek eragindako Franco-ren diktaduramodu esplizituan ilegaltzat hartzen duenlege proiektua eskatzen dugula.

-Ondorioz, balio legalik gabe utzi behar direla frankismoaren egitura juridikoak hartutako erabaki errepresiboak. Epaiketa "sumarisimo"en baliogabetzea eskatzen dugu.

-Beharrezkoa dela barnekaldean errejimenaren ekintza errepresiboa modu zuzenean jasan zuten biktima guztien ezagutza legala, edota bortxaz atzerrian geratu behar izan zutenena.

- Egundaino ildo honetan eman diren ekimenak eskertu eta babesten ditugula, hurrengoak direlarik:

- Osotasunarihelegitea, testu alternatiboarekin, IU-ICV-EUiAren
partetik.

- Osotasunari helegitea, testu alternatiboarekin, ERC- ren partetik.

- NIZKOR txostena: "Entre la cobardía moral y la ilegalidad".

- "Declaración de 13 Puntos Mínimos para el debate de la Ley de la
Memoria".

- Amnistía Internacional-en txostena guda zibila eta frankismoko
biktimekiko zorrari buruz.

- Manifestu honen ildotik sortzen diren izaera bateratzaileko bestelako ekimenak babesten ditugula.

- Guzti honegatik, lege proiektu honen edukina txarresten dugu, eta
modu parte-hartzaile batean berridatz dadin eskatzen dugula, kontutan
hartuz memoria historiko demokratikoaren berreskurapenaren alde
estatuan lan egiten dugun elkarteen osotasunak egindako ekarpenak.

Modu berean, deia luzatzen diegu elkarte eta erakunde guztiei manifestu hau babestera eta lurralde koordinadoreei estatu mailako topaketa bat egitera gonbidatzera, ekarpenak bateratu eta beharrezkoak liratekeen ekintza bateratuak abiatzeko.

Bartzelona, 2006ko azaroaren 18.
Manifest en contra del "Projecte de Llei de la Memòria"
del Govern espanyol

Les entitats sotasignants, totes elles vinculades directament a la recuperació de la memòria històrica i democràtica, amb seu social en diferents localitats de l'Estat espanyol, un cop analitzat el contingut de l’anomenat "PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES RECONEIXEN I AMPLIEN DRETS I S'ESTABLEIXEN MESURES EN FAVOR DELS QUI VAN PATIR PERSECUCIÓ O VIOLÈNCIA DURANT LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA", que el govern espanyol ha fet arribar recentment al Congrés dels Diputats, manifestem:

- Que reclamem un projecte de llei en què es declari de manera expressa la il•legalitat de la dictadura de Franco originada per un cop d'estat contra un govern legítim, democràticament constituït.

- Que, en conseqüència, han de deixar-se sense validesa legal les decisions repressives derivades de l'entramat jurídic del franquisme. Reclamem l'anul•lació dels judicis sumaríssims.

- Que és necessari un reconeixement legal de totes les víctimes que van patir l'acció repressiva del règim de forma directa a l'interior, o que van haver de quedar-se forçosament en l'exili.

- Que saludem i donem suport a les iniciatives que fins ara s'han pronunciat en aquesta línia i que es concreten en les següents:

- Esmena a la totalitat amb text alternatiu d'IU-ICV-EUiA.
- Esmena a la totalitat amb text alternatiu d’ERC.
- Informe NIZKOR: "Entre la covardia moral i la il•legalitat".
- "Declaració de 13 Punts Mínims per al debat de la Llei de la Memòria".
- Informe d'Amnistia Internacional sobre el deute pendent amb les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme.

- Que donem suport a altres propostes de caràcter unitari que puguin sorgir en la línia d'aquest Manifest.

- Per tot això, vam rebutjar el contingut d'aquest projecte de llei i vam sol•licitar que es reelabori de manera participativa, tenint en compte les propostes consensuades pel conjunt d'entitats que ens dediquem a la recuperació de la memòria històrica i democràtica a tot l'Estat.

De la mateixa manera, fem una crida a totes les entitats i organitzacions a donar suport a aquest Manifest i instar a les coordinadores territorials a realitzar una trobada de caràcter estatal per a unificar propostes i plantejar les actuacions unitàries que es considerin necessàries.

Barcelona, 18 de novembre de 2006.Manifiesto en contra del "Proyecto de Ley de la Memoria" del Gobierno español

Las entidades abajo firmantes, todas ellas vinculadas directamente a la recuperación de la memoria histórica y democrática, con sede social en distintas localidades del estado español, analizado el contenido del denominado "PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA" que el gobierno de España ha hecho llegar recientemente al Congreso de los Diputados, manifestamos:

- Que reclamamos un proyecto de ley en el cual se declare de modo expreso la ilegalidad de la dictadura de Franco originada por un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, democráticamente constituído.

- Que, en consecuencia, deben dejarse sin validez legal las decisiones represivas derivadas del entramado jurídico del franquismo. Reclamamos la anulación de los juicios sumarísimos.

- Que es necesario un reconocimiento legal de todas las víctimas que sufrieron la acción represiva del régimen de forma directa en el interior o las que tuvieron que quedarse forzosamente en el exilio.

- Que saludamos y apoyamos las iniciativas que hasta el momento se han pronunciado en esta línea y que se concretan en las siguientes:

o Enmienda a la totalidad con texto alternativo de IU-ICV-EUiA.

o Enmienda a la totalidad y proposición de ley de ERC.

o Informe NIZKOR: "Entre la cobardía moral y la ilegalidad".

o "Declaración de 13 Puntos Mínimos para el debate de la Ley de la Memoria".

o Informe de Amnistía Internacional sobre la deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

- Que apoyamos otras propuestas de carácter unitario que puedan surgir en la línea de este manifiesto.

Por todo ello, rechazamos el contenido de este proyecto de ley y solicitamos que se reelabore de modo participativo, teniendo en cuenta las propuestas consensuadas por el conjunto de entidades que nos dedicamos a la recuperación de la memoria histórica y democrática de todo el Estado.

Del mismo modo, hacemos un llamamiento a todas las entidades y organizaciones a dar apoyo a este manifiesto e instar a las coordinadoras territoriales a realizar un encuentro de carácter estatal para unificar propuestas y plantear las actuaciones unitarias que se consideren necesarias.

Barcelona, 18 de noviembre de 2006
Manifesto na contra do "Proxecto de Lei da Memoria"
do Goberno español

As entidades abaixo firmantes, todas elas vinculadas directamente á recuperación da memoria histórica e democrática, con sé social en distintas localidades do estado español, analizado o contido do denominado "PROXECTO DE LEI POLA QUE SE RECOÑECEN E AMPLÍAN DEREITOS E SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUENS PADECERON PERSECUCIÓN OU VIOLENCIA DURANTE A GUERRA CIVIL E A DICTADURA" que o goberno de España fixo chegar hai pouco ao Congreso dos Deputados, manifestamos:

- Que reclamamos un proxecto de lei no cal se declare de modo expreso a ilegalidade da dictadura de Franco orixinada por un golpe de Estado contra un goberno lexítimo, democraticamente constituído.

- Que, en consecuencia, deben deixarse sen validez legal as decisións represivas derivadas do entramado xurídico do franquismo. Reclamamos a anulación dos xuízos sumarísimos.

- Que é necesario un recoñecemento legal de todas as víctimas que sufriron a acción represiva do réxime de forma directa no interior ou as que se tiveron que quedar forzosamente no exilio.

- Que saudamos e apoiamos as iniciativas que ata o momento se pronunciaron nesta liña e que se concretan nas seguintes:

o Enmenda á totalidade con texto alternativo de IU-ICV-EUiA.

o Enmenda á totalidade e proposición de lei de ERC.

o Informe NIZKOR: "Entre a cobardía moral e a ilegalidade".

o "Declaración de 13 Puntos Mínimos para o debate da Lei da Memoria".

o Informe de Amnistía Internacional sobre a débeda pendente coas vítimas da Guerra Civil e o franquismo.

- Que apoiamos outras propostas de carácter unitario que poidan xurdir na liña deste manifesto.

Por todo iso, rexeitamos o contido deste proxecto de lei e solicitamos que se reelabore de modo participativo, tendo en conta as propostas consensuadas polo conxunto de entidades que nos dedicamos á recuperación da memoria histórica e democrática de todo o Estado.

Do mesmo xeito, facemos un chamamento a todas as entidades e organizacións a dar apoio a este manifesto e instar ás coordinadoras territoriais a realizar un encontro de carácter estatal para unificar propostas e suscitar as actuacións unitarias que se consideren necesarias.


Barcelona, 18 de novembro de 2006Entidades adheridas hasta el momento:

Amical de Catalunya dels Antics Guerrillers Espanyols a França
Amical Mauthausen y otros campos nazis y de todas las víctimas del nazismo de España
Amical Ravensbrück
Amics de Josep Sunyol
Artixoc
ARMH de Aragón
ARMH de Palencia
Arxiu de la Memòria Popular de la Roca del Vallès
Asociación de Juristas Demócratas
Asociación de Desaparecidos de la Guerra Civil y el Exilio Republicano
Asociación de Familiares y amigos de la Fosa Común de Oviedo
Asociacion de Ciudadanos de Amposta por la III República(Tarragona)
Asociación "El Canto del Búho"
Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas
Asociación La Gavilla Verde
Asociación “Los niños de la guerra”-Bélgica
Asociación Manuel Azaña
Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía
Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera
Asociación Monumento de la Colladiella de Asturias
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas(Canarias)
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Exilio Republicano
Asociación por la Familia y los Derechos Humanos
Associació Catalana d’Expresos Polítics Antifranquistes
Associació Catalana d´Investigacions Marxistes
Associació Catalònia Acord
Associació d’Amics de les Brigades Internacionals
Associació per la Cultura i la Memòria de Catalunya
Associació "Pa, Treball i Llibertat"
Associació d'Exinternats del Franquisme a Catalunya
Associació de Familiars de Represaliats pel Franquisme(CMHD)
Associació Memòria contra la Tortura
Associació de Perjudicats per la Incautació del Govern Franquista
Asociación para la Recuperación de la Memoria Social y Democrática-AMESDE
Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca
Associació Sabadell per la República
Associació de Terrassa per la Tercera República
Associació Joan Peset i Aleixandre
Associació Les Dones del 36(CMHD)
Associació Lluís Companys Batzordea
Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat(CMHD)
Associació per al Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT(CMHD)
Associació Recuperació Memòria Històrica de Catalunya
Associació del Pont de la Llibertat de l’Hospitalet Antifranquista(CMHD)
Associació pro-Fundació Enrique Lister(CMHD)
Associació Pro-Memòria als Immolats
Ateneo Republicano de León
Ateneu Enciclopedic Popular/Centre de Documentació Històric Social de Barcelona
Centre de Recerques i Estudis Mogoda
Centro Español de los Pirineos Orientales-Sección Memoria y Exilio
Club de Amigos de la Unesco de Madrid
Colectivo imagenescontraelolvido.com
Colectivo Republicano de Euskal Herria-Euskal Herriko Talde Errepublikanoa
Col•lectiu d’Història-CJC-Joventut Comunista(CMHD)
Comisión de Memoria Libertaria-CGT
Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica-Orihuela
Comissió de la Dignitat
Comissió de Treball per al Museu de l’Exili Mundial
Coordinadora de Treballadors del Pais Valencia
Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya (CMHD)
Familiars d´Afusellats al Cementiri de Tarragona
Fent Història. Associació Catalana d'Estudis Històrics
Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode-FREEE(CMHD)
Foro Ciudadano por la Republica de Asturies
Foro para la Defensa de la Tercera Edad-MH(CMHD)
Foro por la Recuperación de la Memoria de El Puerto de Santa María
Foro por la Memoria
Fòrum per la Memòria de Catalunya
Fundació Andreu Nin
Fundació Cipriano García - Arxiu Històric de CCOO de Catalunya
Fundació Congrés Català de Salut Mental
Fundació Ferrer i Guàrdia(CMHD)
Fundació Josep Irla
Fundació l’Alternativa(CMHD)
Fundació Nou Horitzons
Fundació Pere Ardiaca (CMHD)
Fundación Rey Del Corral de Investigaciones Marxistas
Fundación Domingo Malagón
Fundación Europa de los Ciudadanos
Fundación de Investigaciones Marxistas
Fundación Luis Bello
Fundación Santiago Casares Quiroga
Fundación Andreu Nin
Grup de Recerca de l’Època Franquista de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló
Grup de Recerca de la Memoria Historica de Mataró
H2O, col•lectiu gai, lesbià, bisexual i transsexual del Camp de Tarragona(CMHD)
Historaula(CMHD)
Institut de Drets Humans de Catalunya
Institut per a la Memòria Històrica
Mémoire de l’Espagne Républicaine
Moviment Laic i Progressista
Plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar
Plataforma Ciudadans per la República del País Valencià
Sociedad Cultural Gijonesa
SOS Racisme
Triangle Blau
Unidad Cívica por la República
Vocalia de Dones de l'AAVV Vila de Gràcia

 
Recomienda esta web
Correo-e
PCE
Inicio | Favoritos | Contacto | Mapa | Ayuda | Afiliaciones | Lta Correo |
Optimizado a 800 x 600 pixeles